Všeobecné podmínky

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Při podpisu všech dokumentů, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo objednávky (např. kupní smlouvy nebo objednávky), kupující (fyzická osoba nebo právnická osoba) přijímá v plném rozsahu a bez výhrad i tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Všeobecné podmínky” nebo “VOP”), s ohledem na to, že tyto VOP se nevztahují na všeobecné dokumenty zveřejněné ZALL JIHLAVAN airplanes, s.r.o. (společnost s ručením omezeným), se sídlem v Znojemská 826/64, 586 01 Jihlava, Česká republika, (dále jen “prodávající”), včetně propagační brožury a katalogů, které mají pouze informační hodnotu. Odchylky od těchto VOP se vztahují pouze na písemnou dohodu mezi prodávajícím a kupujícím.
 2. VOP platí stejným způsobem pro letadla (dále jen „výrobek”), jakož i jejich jednotlivé části nebo součásti a služby (dále jen souhrnně “zboží”). Kromě VOP není možné vymáhat jakékoli jiné podmínky, s výjimkou případu, kdy je taková výjimka dovolena písemným dokumentem ze strany prodávajícího a podepsaná jejím statutárním orgánem nebo ředitelem nebo jím pověřenou osobou v písemné formě plné moci. V případě, kdy prodávající je v právním vztahu s kupujícím, neprosazuje žádná práva uvedená ve VOP, má plné právo vynutit si tato práva kdykoliv později; pro takový případ odklad nelze považovat za platné vzdání se VOP.

2. OBJEDNÁVKY

 1. Všechny objednávky jsou konečné a jsou považovány za přijaté, jakmile jsou prodávajícím potvrzeny písemně, obvykle ve formě kupní smlouvy nebo objednávky. Vhodný proces objednání a jeho akceptace může být proveden prostřednictvím faxu nebo e-mailu. E-mail musí obsahovat kopii příslušného dokumentu s podpisem oprávněné osoby kupujícího.
 2. Zboží musí být objednáno kupujícím nebo jeho pověřeným zástupcem. Kupující nebo jeho zplnomocněný zástupce nemůže přenést objednávku na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.
 3. Změny v objednávce ze strany kupujícího jsou povoleny pouze za podmínky, že kupující informuje prodávajícího nebo jeho zástupce o této změně nejpozději 2 měsíce před termínem dodání a prodávající takové změny přijme. V případě, že prodávající nebude takové změny akceptovat, je kupující povinen převzít zboží tak, jak bylo původně objednáno.
 4. V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího nemá kupující právo žádat navrácení částky, kterou již zaplatil. Prodávající není povinen navrátit tyto platby a může si je ponechat jako sankční poplatek.

3. ZBOŽÍ

 1. Prodávající si vyhrazuje na jeho uvážení právo zavést, a to kdykoliv a bez předchozího upozornění, změny týkající se materiálů, systémů nebo náhradních dílů a dalších částí, pokud se domnívá, že je to vhodné a nemá to žádný vliv na funkci výrobku.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Pro nákup zboží musí kupující uhradit zálohu ve výši 40 % smluvní kupní ceny, a to nejpozději do 10 pracovních dní od potvrzení objednávky oběma smluvními stranami, pokud není v nákupní dokumentaci stanoveno jinak.
 2. Zbývající část smluvní kupní ceny musí být uhrazena plně nejméně 10 dní před dohodnutým datem dodávky.
 3. Platba je myšlena jako „čistá“ bez všech bankovních a jiných poplatků a daní.
 4. Dnem platby se rozumí datum připsání částky na účet prodávajícího.
 5. V případě, že kupující bude v prodlení s platbami, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu penále ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
 6. Pro nákup náhradních dílů kupující uhradí celou platbu okamžitě po obdržení faktury před odesláním těchto dílů.
 7. Všechny platby musí být provedeny na bankovní účet prodávajícího, a to bez jakýchkoli dovozních cel, srážkových daní, licencí, spotřebních daní, bankovních poplatků, provizí a/nebo jakýchkoli jiných poplatků vztahujících se na prodej nebo vlastnictví zboží.
 8. Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího do doby, než kupující splní všechny své platební závazky. Během této doby kupující nesmí nakládat se zbožím.

5. DODACÍ PODMÍNKY

 1. Není-li dohodnuto jinak, je zboží dodáno v rámci dodacích podmínek „EXW INCOTERMS 2010 letiště LKJI“ nebo „EXW INCOTERMS 2010 továrna Jihlava“.

6. DODACÍ LHŮTA

 1. Prodávající určuje termíny dodání ve stejné posloupnosti, jako jsou mu zasílány objednávky a také podle výrobních kapacit. Dodací lhůty jsou stanoveny s ohledem na výrobu, nicméně mohou být předmětem změny v případě některých neočekávaných problémů, nebo opožděných dodávek výrobních dílců, komponentů nebo jiných materiálů potřebných k dokončení výrobku.
 2. Ani jedna ze stran není odpovědná za škody nebo nemá právo ukončit kupní smlouvu nebo objednávku z důvodu zpoždění nebo prodlení s platbou při plnění této smlouvy, pokud je takové časové prodlení nebo prodlení s platbou způsobeno podmínkami mimo jejich kontrolu, včetně, ale nikoliv výhradně, zákonů Božích, vládních omezení (včetně odmítnutí nebo zrušení vývozu nebo dalších nezbytných licencí), válek, povstání a/nebo jakékoli jiné příčiny mimo kontrolu dané strany, jejíž plnění je ovlivněno.
 3. Ve standardních případech prodávající připraví zboží k převzetí na předpokládaný termín dodání nebo 10 dní po obdržení úplné kupní ceny.
 4. V případě, že prodlení způsobené prodávajícím překročí plánovanou dodací lhůtu o více než 90 dnů, má kupující právo zrušit objednávku doporučeným dopisem adresovaným prodávajícímu do 7 dnů po uplynutí 90-denní lhůty. Prodávající během následujících 14 dnů navrátí kompletní zaplacenou sumu kupujícímu; v případě překročení výše zmíněné lhůty má prodávající povinnosti uhradit kupujícímu penále ve výši 0,05% z celé částky za každý den prodlení.
 5. V každém případě je dodávka možná pouze pokud kupující splnil všechny své finanční závazky vůči prodávajícímu.
 6. V případě, že kupující nepřevezme plně zaplacené zboží a zpoždění přesáhne dohodnutý termín dodání minimálně 21 pracovních dnů, má prodávající právo účtovat poplatek za uskladnění.
 7. V případě prodlení dodacího termínu kupujícím o více než 90 dní, má prodávající právo ponechat si 40% z kupní ceny jako sankční poplatek a má právo prodat zboží, přičemž z realizované prodejní ceny si ponechá sankční poplatek a poplatek za uskladnění a zbytek z realizované prodejní ceny vrátí kupujícímu.
 8. V případě, že kupující zbankrotuje nebo zemře před zamýšleným termínem dodávky a nepřevzal plně zaplacené zboží, zaplacená suma snížená o 40% z kupní ceny jako sankční poplatek a náklady na skladné, bude uhrazena do jednoho měsíce na účet nebo advokátovi nebo osobě určené jako dědici v rozhodnutí o dědictví nebo osobě určené jiným soudním nebo úředním dokladem.

7. PŘIJETÍ ZBOŽÍ

 1. Přijetím zboží kupující také přebírá odpovědnost za jeho sestavení a kontrolu jeho provozu.
 2. V případě viditelných vad nebo neslučitelnosti dodaného zboží s potvrzenou kupní smlouvou nebo objednávkou, může kupující zaslat písemnou reklamaci. Ta musí být odeslána jako doporučený dopis do 7 dnů od převzetí zboží. Pokud mohl kupující zjistit zjevné vady již během dodávky zboží, musí nárokovat vady s dopravcem a nemá žádné právo reklamovat takové vady později.
 3. Kupující vyplní příslušný dokument (např. dodací list nebo předávací protokol) a vrátí jej prodávajícímu do 7 dnů od převzetí zboží.
 4. V případě, že vady jsou skryté a takové povahy, že kupující je nemůže odhalit při převzetí zboží, a v případě, že tyto vady již v té době existovaly, je kupující povinen zaslat písemnou reklamaci prodávajícímu doporučeným dopisem do 7 dnů po objevení závady.
 5. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv vady, mimo těch, za které je zodpovědný, nově nalezené v době 24 měsíců po dodávce zboží nebo 200 letových hodin provozu (podle toho, co nastane dříve).
 6. Kupující musí předložit podrobný popis všech vad, které byly zjištěny na zboží, a také poskytnout odpovídající informace, např. v podobě vyfotografování či v jiné podobě, a co nejobjektivnějším způsobem. Prodávajícímu nebo jeho zplnomocněnému zástupci musí být umožněny všechny potřebné příležitosti k prozkoumání závad. Prodávající je výlučně zodpovědný za nápravu reklamovaných vad. Kupující, ani jiná třetí osoba, pokud není písemně autorizována prodávajícím, nemá právo provést nápravu reklamovaných závad bez předchozí dohody s prodávajícím.
 7. Kupující musí potvrdit převzetí zboží písemným dokumentem (dodací list nebo předávací protokol), jehož součástí bude jedna z následujících možností:
  • Bezpodmínečné převzetí
  • Převzetí s popisem závady
  • Odmítnutí převzetí z důvodů, které musí být uvedeny.

8. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 1. V případě vrácení zboží musí být sepsán oficiální dokument podepsaný prodávajícím nebo jeho zplnomocněným zástupcem, stejně jako kupujícím. Bez tohoto dokladu jakékoli vrácené zboží zůstává nadále majetkem kupujícího, avšak kupující pozbývá nárok na vrácení kupní ceny. Prodávající nepřebírá žádnou zodpovědnost za takové zboží, ani za náklady spojené s přepravou.
 2. Jakékoliv vrácení zboží, pokud bude písemně schváleno prodávajícím, může vést po kvalitativním a kvantitativním ověření stavu zboží k uznání práva kupujícího na navrácení zboží a na náhradu kupní ceny.
 3. Pokud prodávající zjistí, že dodané zboží jeví zjevně viditelné vady, nebo v případě, že dodané zboží neodpovídá potvrzené objednávce, má kupující právo a je oprávněn požadovat bezplatnou náhradu zboží.
 4. V případě, že je reklamace oprávněná, záruční doba je pozastavena (přerušena) po dobu opravy závad.

9. ZÁRUKA

 1. Kupující s bydlištěm v Evropské unii má právo záruky jakosti podle právních předpisů, které vstoupily v platnost v Evropské unii pro všechny druhy zboží.
 2. Kupující má právo záruky jakosti za objednané zboží, jak bylo potvrzeno prodávajícím, po dobu 24 měsíců od data dodání nebo 200 letových hodin provozu (podle toho, co nastane dříve). Pro kupující, kteří jsou fyzické osoby ze zemí EU, je záruka v souladu s pravidly EU.
 3. Záruka za jakost bezpodmínečně platí od okamžiku, kdy kupující převezme zboží.
 4. Pokud se stav zboží prodávajícího změní v závadné, je prodávající oprávněn nápravit nedostatky nebo nabídnout náhradní zboží nebo nabídnout slevu z dohodnuté kupní ceny.
 5. Záruka se prodlužuje o dobu průběhu záruční doby od data schválení stížnosti až do doby, dokud není závada odstraněna a během níž není možné letoun využívat.
 6. Případy, které vylučují prodávajícího ze záručních povinností:
  1. Záruka na jakost se vztahuje pouze na jednotlivé díly nebo součásti.
  2. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z nevhodného používání zboží.
  3.  Prodávající nenese odpovědnost za ztráty na zisku nebo na jiných finančních nebo nefinančních újmách ve vztahu ke kupujícímu nebo třetím stranám.
 7. Právo na záruku jakosti je vyloučeno v následujících případech spojených s manipulací se zbožím:
  1. Zboží není užíváno podle pokynů prodávajícího nebo podle příruček letounu.
  2. Pokud jsou originální náhradní díly a materiály dodané prodávajícím nahrazeny neoriginálními díly bez předchozího souhlasu prodávajícího.
  3. Instalace dodatečného vybavení bez souhlasu prodávajícího.
  4. Je-li vada způsobena nedostatečnou údržbou, nevhodnou údržbou/servisem, čištěním, nebo nedbalým zacházením, nebo způsobem využití zboží a jeho individuálních částí nebo komponentů za neadekvátních provozních podmínek, nebo nadměrně dlouhým používáním zboží či z důvodu přetížení (deformace) i během jeho krátkého trvání, nebo na základě faktu, že nejsou dodržovány pravidelné doporučené kontroly a servisní/údržbové intervaly prodávajícím nebo jeho autorizovaným zástupcem / znalcem.
  5. Části, které se opotřebovávají běžným používáním, např. kryty, pneumatiky, elektrické přístroje, elektrická instalace, spoje a vazby, kabeláže, brzdové destičky, kondenzátory, chladící zařízení, různé trubky a hadice, zapalovací svíčky, výfukový systém apod.;
  6. Kupující nemá zajištěny pravidelné prohlídky motoru a jeho běžnou údržbu. Některé údržbové práce, které jsou požadovány výrobcem motoru, musí být provedeny v autorizovaných servisních střediscích.
 8. Nároky kupujícího dle jeho práva však nikdy nemohou překročit výši kupní ceny.

10. ODPOVĚDNOSTI

 1. Kategorie UL (ultralehký letoun) / LSA (lehké sportovní letadlo) jsou necertifikované sportovní létající zařízení a nejsou vyrobeny v souladu se standardy ICAO. Totéž platí i pro výrobní procesy a veškeré opravy a údržby. Tyto produkty nejsou v souladu s aktuálně platnými předpisy ICAO pro standardizované lety.
 2. Kupující tímto souhlasí, že použití UL / LSA se může ukázat jako nebezpečné, protože se může stát, že navigace letounu za podmínek jeho kompletního ovládání může být znemožněna z důvodů:
  1. Náhodných přírodních sil nebo nepředvídatelných meteorologických podmínek nebo účinků;
  2. Závad při výrobě nebo při opravárenských (servisních) procesech;
  3. Náhlému výpadku motoru nebo vrtule.
 3. Na základě souhlasu s převzetím zboží kupující přebírá plnou odpovědnost za všechna rizika spojená s aktivním využíváním UL / LSA letounu a prohlašuje, že bude letoun využívat na vlastní riziko a tím vylučuje jakoukoli odpovědnost prodávajícího nebo jím pověřeného zástupce. V souladu s těmito informacemi kupující souhlasí s tím, že ani jemu, ani osobám, které používají jeho letadlo, ani jeho příbuzným nebo jejich právním zástupcům nenáleží nárok na jakoukoli kompenzaci v důsledku používání zboží prodávajícího. Kupující se zavazuje, že škody způsobené třetím stranám, v důsledku použití UL / LSA, musí být hrazeny kupujícím. Pokud budou nároky na náhradu škod směřovány k prodávajícímu, kupující podnikne kroky ke spolupráci na nápravě škod a odškodnění prodávajícího. Kupující se tímto dále zavazuje, že případné náhrady škod, které bude nucen prodávající uhradit a to i ty, které již uhradil, budou plně uhrazeny prodávajícímu ze strany kupujícího.
 4. Jak je uvedeno v návodu k použití motoru, který je považován v okamžik převzetí vlastnictvím kupujícího, existují možnosti selhání nebo zastavení motoru zde uvedeného v jakoukoliv dobu.
 5. Kupující připouští, že byl informován a že bere v úvahu letová omezení, tak jak jsou popsána v návodech k výrobku, jakož i omezení nařízení předpisů pro UL / LSA kategorie. Uživatel musí v každém případě během vzletu, letu, nebo jakékoli jiné aktivity během navigace letounu brát v úvahu a předvídat možnosti bezpečného přistání i v případě selhání motoru nebo vrtule.
 6. Uživatel, který nebere v úvahu tato upozornění a odmítá možnost přistání za dobrých podmínek bez použití motoru, nemůže obvinit prodávajícího za jakékoli poškození na letounu nebo posádce nebo třetích stran, bez ohledu na to, zda tyto osoby byly přítomny v letadle během letu nebo ne.
 7. Kupující se zříká a vzdává veškeré jiné záruky, závazků či odpovědností prodejce a připouští, že prodávající neposkytuje žádné záruky výslovně uvedené nebo předpokládané a neposkytuje žádné prodejní záruky, záruky spolehlivosti, záruky přesnosti či záruky za neporušení práv duševního vlastnictví nebo jakékoli jiné vhodné záruky pro konkrétní účel.
 8. Prodávající nese jedině a výhradně maximální odpovědnost za přímé škody, ať už na základě smlouvy, přečinu, či jinak, ve výši, která nesmí v žádném případě překročit kupní cenu skutečně zaplacenou kupujícím na konkrétní zboží vztahující se k případu.

11. ROZHODNÉ PRÁVO

 1. Přijetím VOP kupující akceptuje fakt, že soudní arbitráž, pokud jde o smluvní vztah s prodávajícím, jak je uvedeno v kupní smlouvě nebo objednávce, se řídí předpisy a soudním hmotným právem České republiky.
 2. Použitelnost úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží (“UNCISG”, “Vídeňská úmluva”) je výslovně vyloučena.

12. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. j) občanského zákoníku má zákazník, je-li i spotřebitelem, právo obrátit se přímo na prodávajícího s žádostí o mimosoudní vyřízení stížnosti na jednání prodávajícího či jeho zaměstnanců. Mimo to má spotřebitel právo využít další právní prostředky mimosoudní ochrany svých práv a podávání stížností. Těmi prostředky jsou mediace podle zákona č.202/2012 Sb., o mediaci, řízení podle zákona o ochraně spotřebitele před Českou obchodní inspekcí, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Pokud jde o ochranu osobních údajů a zasílání obchodních sdělení, k nimž neudělil či odvolal souhlas, má právo se spotřebitel obracet na Úřad pro ochranu osobních údaj